Copyright © 2019  Luke Rudolf

Fragments I

2016 / Acrylic & UV ink on canvas / 100 x 70cm