Copyright © 2019  Luke Rudolf

Somersault

2014 / Acrylic & UV ink on canvas / 110 x 75cm